Referat fra styremøte i Løypeforeningen 17.08. 2018

on

Følgende var til stede: Olle Rosendal, Anne Tveter, Knut Herrem, Knut Aassveen, Erik Østli, Knut Sem, Jan Erik Hansen og Asgeir Larsen.

Ikke tilstede: Bjørnar Hovi

1. Valg av referent.

Anne ble valg til referent.

2. Godkjenning og gjennomgang av referat fra forrige møte.

Det var ingen kommentarer til referatet.

3. Årsmøtesaker – gjennomgang og forberedelser.

* Årsmelding for sesongen 2017/2018. Godkjent

* Årsregnskap for sesongen 2917/2018. Godkjent

* Strategiplan – revidering og oppdatering. Godkjent med få endringer

* Årsplan – revidering og oppdatering. Dette må det nye styret jobbe med

* Budsjett for sesongen 2018/2019. Det ble foretatt noen få endringer. Knut Sem ønsket lavere kontingent fra private/hytteeiere. Dette blir foreslått i budsjett nedsatt til kr. 850,-.

* Eiendomsskatt-prioriteringer og forventinger til bruk av denne. Ordføreren kommer på generalforsamlingen og informerer.

* Neste års prioriteringer. Godkjent

* Valg. Det vil foreligge et forslag fra valgkomiteen til generalforsamlingen den 27.08.

4. Kommunal støtte til drift og investeringer – skibruer m.m

Det jobbes med ny skibru over FV 51. Denne vil være ferdig til skisesongen starter.

Skibru over Beitestølsvegen er fremdeles ikke bestemt hvor skal ligge. Løypeforeningen har gitt en uttale i forbindelse med reguleringssaken. Ellers er det gjennomført en forbedring ved kryssingen av Fintøppvegen og arbeidet med en forbedring ved skibrua på Markahøvda, gjennomføres nå. Massen som ble tilkjørt på parkeringsplassen langs Beitestølesvegen, blir brukt når en endelig reguleringsplan er vedtatt.

5. Innkomne brev i forbindelse med løypenettet/bruk av eiendomsskatt m.m.

Disse vil bli besvart i nærmeste fremtid.

6. Eventuelt.

Det ble diskutert organiseringen av Løypeforeningen. Dette jobbes det videre med. En ser for seg at det vil være effektiviserende å samle de ulike organisasjoner som Beitostølen Løypeforening, BU og Skistadion v/ Ø.Slidre IL. Vi vil få dratt i gang en prosess på dette.

Neste styremøtet er satt opp tirsdag 2.oktober kl.10.30 på Bergo. (i etterkant av BU møte)

Anne

/ref/